Exameneisen

Download onze printversie hier

 

8e kyu

Kihon

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Age uke
Soto uke
Gedan barai
Shuto uke
Mae geri

Kata

Taikyoku Shodan

Kumite (kihon ippon)

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri

7e kyu (geel)

Kihon

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Age uke
Soto uke
Uchi uke
Gedan barai
Shuto uke
Mae geri
Yoko geri keage

Kata

Heian Shodan

Kumite (kihon ippon)

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri


6e kyu (oranje)

Kihon

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Age uke-gyaku tsuki
Soto uke-gyaku tsuki
Uchi uke-gyaku tsuki
Gedan barai-gyaku tsuki
Shuto uke-gyaku nukite
Mae geri
Yoko geri keage (KBD)
Yoko geri kekomi (KBD)
Mawashi geri

Kata

Heian Nidan

Kumite (kihon ippon)

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri

5e kyu (groen)

Kihon

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Sanbon tsuki
Age uke-shuto uchi
Soto uke//yoko empi
Uchi uke-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken
Shuto uke-gyaku nukite
Mae geri
Yoko geri keage (ZZD)
Yoko geri kekomi (ZZD)
Mawashi geri
Ushiro geri

Kata

Heian Sandan

Kumite (kihon ippon)

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geri


4e kyu (blauw)

Kihon

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Sanbon tsuki
Nihon tsuki
Age uke-shuto uchi
Soto uke//yoko empi//otoshi uraken
Uchi uke//kizami tsuki-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken-gyaku tsuki
Shuto uke-gyaku nukite
Mae geri-oi tsuki
Yoko geri keage (ZZD)
Yoko geri kekomi (ZZD)
Mawashi geri
Ushiro geri
Mae ren geri

Kata

Heian Yondan

Kumite (ippon)

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geri

3e kyu (bruin)

Kihon

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Sanbon tsuki
Nihon tsuki
Age uke//otoshi uraken-gyaku tsuki
Soto uke//yoko empi//otoshi uraken-gyaku tsuki
Uchi uke//kizami tsuki-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken-gyaku tsuki
Shuto uke//kizami mae geri-gyaku nukite
Mae geri-gyaku tsuki
Yoko geri keage (ZZD)
Yoko geri kekomi-gyaku tsuki
mawashi geri-gyaku tsuki
Ushiro geri
Mae ren geri
Mea geri//mawashi geri

Kata

Heian Godan
Tekki Shodan

Kumite (Ippon)

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geri


2e kyu (bruin)

Kihon

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Sanbon tsuki
Nihon tsuki
Age uke//otoshi uraken-gyaku tsuki
Soto uke//yoko empi//otoshi uraken-gyaku tsuki
Uchi uke//kizami tsuki-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken-gyaku tsuki
Shuto uke//kizami mae geri-gyaku nukite
Mae geri-gyaku tsuki
Yoko geri keage (ZZD)
Yoko geri kekomi//yoko uraken-gyaku tsuki
Mawashi geri//otoshi uraken-gyaku tsuki
Ushiro geri-gyaku tsuki
Mae ren geri
Mea geri//mawashi geri

Renzoku Waza

>Jodan oi tsuki-gyaku tsuki
Mawahi geri//yoko uraken-gyaku tsuki

Kata

Bassai dai//sho

Kumite (jiyu ippon)

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geri

1e kyu (bruin)

Kihon

Oi tsuki jo.
Tata tsuki
Ura tsuki
Oi-tata-ura tsuki (SANBON)
Kizame tsuki-gyaku tsuki
Age uke//otoshi uraken-gyaku tsuki
Soto uke//yoko empi//otoshi uraken-gyaku tsuki
Uchi uke//kizami tsuki-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken-gyaku tsuki
Shuto uke//kizami mae geri-gyaku nukite
Mae geri//kizame tsuki-gyaku tsuki
Yoko geri keage//shuto uchi-gyaku tsuki
Yoko geri kekomi//yoko uraken-gyaku tsuki
Mawashi geri//shuto uchi-gyaku haito uchi
Ushiro geri//yoko uraken-gyaku tsuki
Mae geri//mawashi geri
Mawashi geri//yoko geri

Kata

>Mae geri//kizame tsuki
Ushiro geri//yoko uraken-gyaku tsuki

Kata

Kanku dai//sho

Kumite (jiyu ippon)

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geri

Opgesteld door Kevin Vervoort d.d. 01-09-2015